Telefón: 02 / 622 568 966


SPOKOJNÝ ŽIVOT
PRE nÁS VŠETkÝCH
"Vyšším princípom je, aby sme sa spoločne radovali zo šťastia a života a nie zo vzájomného nešťastia a smrti. Ľudia si pomáhajú spoločne svojou radosťou a nie svojím žiaľom." John Ruskin

O projekte


Zdravie predstavuje najdôležitejšiu hodnotu
Neberme zdravie ako niečo samozrejmé, chránme si ho a udržujme

ŽivOT S POSTIHNUTÍM


Na rozdiel od príslušnosti k národnostnej menšine, o ktorej sa rozhoduje každý dobrovoľne, príslušnosť k menšine zdravotne postihnutých nie je obyčajne dobrovoľná, nie je výsledkom vlastnej voľby. Vo vzťahu k zdravotnému postihnutiu, a teda i k ľuďom so zdravotným postihnutím, sa v histórii rozvinuli dva modely prístupu. Medicínsky model hovorí, že nevýhody, ktoré človek so zdravotným postihnutím musí znášať, sú priamym následkom jeho postihnutia. Naproti tomu sociálny model, ktorý sa rozvíja od polovice minulého storočia zdôrazňuje, že zdravotné postihnutie je takzvaný „spoločenský výtvor“ a teda vzniká pôsobením rôznych bariér v spoločnosti

 

 

Postihnutie je „akákoľvek porucha duševná alebo telesná, dočasná, dlhodobá alebo trvalá, alebo handicap, ktorý jednotlivcovi bráni účinne sa prispôsobovať bežným nárokom života.

ZJEDNODUŠME SI ŽIVOT nÁM AJ PRÍBUZNÝM

Ľudská bytosť je otvorený systém, ktorý je v ustavičnej interakcii s meniacim sa prostredím, ktoré nie je neutrálne ale môže zdravie človeka podporovať, alebo ho poškodzovať..

Aké su ciele pri ochrane zdravotne postihnutých

Odstrániť bariéry a zlepšiť prístup k zdravotným službám: zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím na rovnakú potrebu rovnakú službu za rovnakých podmienok


Politka a zdravotne postihnutí na Slovensku

Ešte stále platný dokument zaväzuje jednotlivé zodpovedné subjekty k prijímaniu, implementácii, monitoringu a vyhodnocovaniu úloh v politike ZP podľa jednotlivých kompetenčných oblastí


Projekt vznikol a čerpal informácie za pomoci nasledujúcich zdrojov

 

Zdravotné postihnutie a vnímanie ľudských práv občanov so zdravotným postihnutím - Zuzčáková

Zdravotné postihnutie a chronické neprenosné ochorenia, bakalárska práca
Kvetoslava Repková, Darina Sedláková, 2014
. 4 ekologické tipy ako toľko nezaťažovať planétu odpadom
Vzdialený monitoring v pohodlí domova a menej návštev v ambulancii lekára, nielen to sú výhody dnešnej doby. Telemedicína sa stáva súčasťou moderného zdravotníctva. Keď pomáhať spája. Autodoc.sk.
Kvalitné odborné preklady na www.i-translators.eu.

 

 

disable

who

 


 

 

 

INFORMÁCIE

OCHRANA ZP

Hlavným zdrojov príjmu na pokrývanie životných nákladov osôb so ZP bývajú v absolútnej väčšine sociálne dávky.

pokračovanie

PROJEKT

Svetová správa o zdravotnom postihnutí prispieva k nášmu pochopeniu ZP a jeho vplyvu na jednotlivca i spoločnosť. Zdôrazňuje rozličné prekážky, s ktorými sa ľudia so ZP stretávajú. .

pokračovanie

 

ustredie