Zdieľaj na Facebooku O nás Kontakt Mapa stránky Pomoc Úvodná stránka

Centrum samostatného života, n.o.

Independent living center

Poradenské a informačné centrum        
pre ľudí s ťažkým telesným

 

postihnutím.       e-mail: csz@csz.sk

 

Navigácia

Aktuálne správy

                                                                                                                              

                    

Voľby 2012 - Politika strán vo vzťahu k občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinám

Zverejnené: 2012-02-18 | Správa bola zobrazená: 9921 krát | 0

 

Voľby 2012

Politika strán vo vzťahu k občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinám

 

Prečítali sme si volebné programy politických strán, ktoré sme našli na ich web stránkach a zamerali sme sa na program venovaný občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a ich rodinám, lebo vieme, aké veľké problémy denno-denne prekonávajú, aj vďaka zlým alebo chýbajúcim zákonom. Predpokladáme, že aj občania s ťažkým zdravotným postihnutím pôjdu voliť a dobre si rozmyslia komu svoj hlas dajú.  Mali by si vyberať najmä podľa toho, či majú vo volebnom programe zvlášť program pre túto marginalizovanú časť občanov – voličov. To však ešte nemusí znamenať tiež, že tento program je pre nás dobrý...alebo že sľuby splnia, pretože máme svoje skúsenosti!

Z 26 politických  strán sme web stránku vôbec nenašli u troch /Zelení, Obyčajní ľudia a Strana rómskej únie na Slovensku/, preto nevieme či majú zvlášť vo volebnom programe riešenie problematiky ŤZP.

Z ostatných 23 politických strán má vo volebnom programe návrhy na riešenie problematiky občanov s ŤZP buď vo všeobecnej rovine alebo celkom zvlášť majú odsek venovaná občanom s ŤZP.

Je to len týchto päť  politických strán: Kresťanskodemokratické hnutie, Strana demokratickej ľavice, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a solidarita a Most – Híd.

Vybrali sme z volebných programov pre vašu informovanosť tú časť, ktorú venujú v sociálnej oblasti osobám so zdravotným postihnutím. Celý volebný program tej ktorej strany si môžete prečítať na ich web stránkach.

Zoznam politických strán - Voľby NRSR 2012

(po kliknutí „ctrl+klik“ na konkrétnu stranu sa zobrazia aj kandidáti)

 Politické strany ktoré majú vo volebnom programe spomínané osoby so ZP sú označené odpoveďou – áno.

1. Zelenínemá web

2. Kresťanskodemokratické hnutie - áno

3. Strana demokratickej ľavice - áno

4. Slovenská národná strana - nie

5. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - áno

6. Sloboda a Solidaritaáno

7. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ - nie

8. NÁŠ KRAJ -  nie

9. Strana zelených - nie

10. Ľudová strana Naše Slovensko – nie

11. SMER - sociálna demokracia - nie

12. Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska - nie

13. Národ a Spravodlivosť - naša strana - nie

14. Komunistická strana Slovenska - nie

15. Strana Rómskej únie na Slovenskunemá web

16. MOST - HÍD - áno

17. 99% - občiansky hlas – nie

18. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko - nie

19. STRANA +1 HLAS - nie

20. Robíme to pre deti - SF - nie

21. Obyčajní ľudianemá web

22. Slovenská demokratická a kresťanská únia  Demokratická strana - nie

23. Strana občanov Slovenska - nie

24. Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja – nie

25. STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ - nie

26. Strana živnostníkov Slovenska – nie

Podrobnejšie informácie:

Č. 1 - Zelení                       

Strana Zelení kandiduje vo voľbách po prvýkrát.

Web stránku sme nenašli a tak nemôžeme zistiť ani ich volebný program.

Č. 2  Kresťanskodemokratické hnutie

Ø  rozvoj sociálnych služieb (vrátane odstránenia diskriminácie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb) pre seniorov, zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a dlhodobo marginalizované skupiny,

Ø  vytvorením legislatívneho finančného rámca na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí individuálnymi poskytovateľmi,

Ø  úpravou dobrovoľnej asignácie dane 2 % zavedieme horný limit asignácie na maximálne 300‑tisíc eur a spodný limit asignácie na minimálne 5 eur z daní. Zjednodušíme proces administrácie a naviažeme asignáciu na konkrétne oblasti — napr. vzdelávanie, sociálnu službu.

Ø  V neposlednom rade chceme podporovať vytváranie pracovných miest pre služby seniorom a spravodlivé valorizovanie dôchodkov.

Ø 
Chceme zlepšiť sociálnu situáciu občanov, ktorí potrebujú pomoc kombináciou foriem štátnej sociálnej podpory, sociálnej pomoci, sociálneho poistenia a charity. Sociálnu pomoc chceme maximálne decentralizovať čo najbližšie k občanovi do miest a obcí, pričom sociálne odkázaný občan by bol zainteresovaný na riešení svojho problému.

Č.3 – Strana demokratickej ľavice

Skvalitniť sociálnu starostlivosť pre všetky sociálne skupiny -  zvýšiť ochranu občana a jeho práv

 

      Strana demokratickej ľavice chce:

 

Ø  Posilniť solidaritu odvodenú od miery zásluhovosti meranej prístupom k práci a zodpovednosti občana za svoj život. Presadzovať v spoločnosti vysoký stupeň solidarity ako jeden zo základných princípov dobrého a dôstojného spolunažívania mladých so staršími, zdravých s chorými, bohatých s chudobnými, silných so slabými a pod.

Ø  Pôsobiť na vytvorenie takej sociálnej štruktúry spoločnosti, v ktorej nebudú na jednej strane extrémne bohatí a na druhej strane väčšina obyvateľstva, žijúca v biede až v extrémnej chudobe. Základom musí byť čo najširšia a stabilná stredná trieda, perspektívy mladých, istoty pracujúcich, komplexná starostlivosť o chorých, zdravotne i životne postihnutých, o ľudí so zdravotným postihnutím  a dôstojný život dôchodcov.

Ø  Dbať, aby sa príjmy za prácu a dôchodky zvýšili a pravidelne valorizovali .

Ø  Prehodnotiť súčasné postavenie ústredia sociálnej poisťovne, jeho absolútne podriadenie vládnej moci a vrátiť sa k verejnoprávnemu charakteru tejto inštitúcie.

Ø  Odstrániť nesystémovosť a nespravodlivosť pri invalidite v mladosti, ktorá je v súčasnosti riešená cez sociálne poistenie a túto sociálnu udalosť riešiť cez jednotnú dávku štátnej sociálnej podpory.

Ø  Prehodnotiť súčasný stav u poskytovateľov sociálnych služieb a  preferovať zrovnoprávnenie všetkých poskytovateľov na základe stanovených štandardov. Rozšíriť siete sociálnej starostlivosti najmä vo vzťahu k osamelým a chorým starším občanom. Za tým účelom vytvoriť podmienky pre rozvoj súkromných a družstevných sociálnych služieb.

Ø  Zaviesť 6% DPH na lieky a ŠZM, zrušiť doplatky za lieky u dôchodcov a sociálne slabších skupín.

http://www.mojasdl.sk/c/298/sk/Volebny-program.html

Č.4  Slovenská národná strana

Nemá vo svojom volebnom  programe zvlášť  návrhy na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín

http://www.sns.sk

Č.5  Obyčajní ľudia - Nezávislé osobnosti.

Podpora tvorby pracovných miest a zvýšenie motivácie ľudí pracovať

Ø  Chceme motivovať podnikateľov vytvárať pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných, čerstvých absolventov škôl, občanov so zdravotným postihnutím, a to systémom úľav a kompenzácií odvodových nákladov.

Ø  Budeme presadzovať odstraňovanie legislatívnych, byrokratických aj motivačných bariér zamestnávania občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v spolupráci s ich organizáciami a zamestnávateľmi. Len finančná podpora zamestnávania zdravotne postihnutých bez odstraňovania uvedených bariér nestačí. Štatistický úrad evidoval v roku 2010 približne 26 tisíc zamestnancov so zdravotným postihnutím. Pritom máme až 210 tisíc invalidov a 160 tisíc ľudí poberá príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP. V súčasnosti je teda zamestnané len minimum občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, čo ani zďaleka nezodpovedá ich pracovným schopnostiam a potrebám.

Ø  Chceme umožniť súbeh sociálnych dávok s príjmom zo zamestnania, respektíve odstrániť súčasné neprimerané a demotivačné limity, ktoré odrádzajú občanov prijať slabšie platenú prácu. Každý druhý  nezamestnaný nemá prácu dlhšie ako jeden rok. Je preto mimoriadne dôležité pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov, dlhodobo nezamestnaných, ale aj pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, aby si mohli zabezpečiť dodatočný príjem z legálneho zamestnania a zároveň si tak udržali alebo vytvorili pracovné návyky.

Ø  Budeme presadzovať zavedenie kultúrnych poukazov pre starobných a invalidných dôchodcov, ktoré im umožnia bezplatne navštevovať rôzne kultúrnospoločenské podujatia, múzeá a galérie. Týmto sa zabezpečí väčšie zapojenie dôchodcov do spoločenského života a ich sociálna inklúzia. Zároveň je to nástoj, ktorý podporí kultúrne aktivity z verejných zdrojov podľa reálneho záujmu návštevníkov.   

 

Ø  Budeme navrhovať podstatné zvýšenie podpory debarierizácie verejných budov a priestranstiev a uľahčenie pohybu osôb so zdravotným postihnutím s finančnou podporou štátu a realizáciou v spolupráci so samosprávou.

 

Ø  Budeme presadzovať zrovnoprávnenie činnosti a financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Č. 6 -  Sloboda a Solidarita

Osoby so zdravotným postihnutím

Odhad populácie na Slovensku s akýmkoľvek obmedzením, zdravotným postihnutím je 939 000 ľudí (17,3 %) a celková populácia s ťažkým alebo hlbokým obmedzením je 346 000 ľudí (6,4 %). Osoby so zdravotným postihnutím patria všeobecne do skupiny chudobou najohrozenejšej populácie.

Cieľom navrhovaných zmien je udržanie štandardných životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov. Ide najmä o debarierizáciu životného prostredia, vytvorenie rovnosti prístupu osobám so zdravotným postihnutím k tovarom, službám, vzdelaniu, zdravotníckej starostlivosti, zamestnanosti a sociálnym službám.

Ø  Osobnú asistenciu upravíme v samostatnom zákone pre osoby s ŤZP v aktívnom, produktívnom veku života, pre deti v súvislosti s ich habilitáciou (vzdelávaním) a dospelé osoby, ktoré nadobudli status osoby s ŤZP počas produktívneho veku v súvislosti s ich rehabilitáciou a zaradením na trh práce.

Ø  Peňažný príspevok na osobných asistentov budeme vyplácať bez limitujúcich násobkov životného minima.

Ø  Presadíme zníženie náhrady príjmu (invalidného dôchodku) o 10 % príjmu zo zárobkovej činnosti osoby s ŤZP.

Ø  Opatrovanie člena domácnosti zadefinujeme ako neformálnu sociálnu službu a presadíme jej zaradenie do zákona o sociálnych službách s peňažným príspevkom opatrovateľovi nastaveným na 70 % superhrubej mzdy vypočítanej z dnešnej hodnoty minimálnej mzdy.

- Presadíme 30 % spoluúčasti opatrovanej osoby na príjme opatrovateľa z jej invalidného dôchodku tak, aby si opatrovateľ platil odvody a dane ako SZČO.

Transformácia lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti

Z dôvodu platnosti viacerých nezladených zákonov je posudzovanie zdravotného stavu žiadateľov nejednotné. Jedna a tá istá osoba je posudzovaná opakovane na rôzne účely a v niektorých prípadoch je posudzovanie zdvojené. Samotný výkon posudkovej činnosti vykonáva štátna správa, verejná správa aj samospráva. Finančné podhodnotenie posudkových lekárov a sociálnych pracovníkov vytvára priestor pre korupčné správanie. Z porovnania počtu poberateľov ID v EÚ je Slovensko podľa štatistík Európskeho centra pre sociálnu politiku a výskum vo Viedni na poprednom mieste.

Napríklad Slovensko – 228 000  poberateľov ID v priemernej výške 307 € a porovnateľná krajina podľa počtu obyvateľov Dánsko – 76 000 poberateľov Invalidnej renty v priemernej výške 2 500 €.

V systéme SR predpokladáme cca 40 % neoprávnených poberateľov ID, ale i peňažných príspevkov na kompenzácie ŤZP v dôsledku zlého nastavenia posudkových činností.

Ø  Zjednotíme všetky výkony posudkovej činnosti, upravíme ju komplexne v jednom zákone na všetky účely súvisiacich zákonov.

Ø  Presadíme nezávislosť posudkových činností ako samostatný útvar pod „strechou“ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu.

Ø  Presadíme adekvátne finančné ohodnotenie posudkových pracovníkov (lekári, sociálni pracovníci) v súvislosti so zodpovednosťou za vyplácanie invalidných dôchodkov a kompenzácií.

Ø  Návrhy z krátkodobého hľadiska zabezpečia efektivitu financovania posudkových činností a najmä zlepšenie komfortu posudzovanej osoby. Z dlhodobého hľadiska sa zníži počet neoprávnených poberateľov týchto sociálnych dávok, čo vytvorí úspory desiatok miliónov eur v Sociálnej poisťovni a v rozpočte pp na kompenzácie.

Ø  Zavedieme ICF podľa WHO (Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia, MKF). Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia poskytne jednotné a štandardizované vyjadrenie zdravotného stavu a stavu súvisiaceho so zdravím. 

Sociálne služby

Sociálne služby na Slovensku dlhodobo nefungujú, pretože peniaze na ne nie sú v rozpočtoch samospráv účelovo viazané. Štát do  toho musí vstúpiť prostredníctvom príspevku na  odkázanosť na sociálnu službu. Budeme aj naďalej podporovať  terénnu opatrovateľskú službu a komunitné opatrovateľské služby namiesto veľkých, neosobných inštitúcií. Naštartujeme verejnú diskusiu  o zodpovednosti každého z nás za dlhodobú starostlivosť.

Ø  Zavedieme finančný normatív podľa druhu  a formy sociálnej služby na pokrytie  nákladov na poskytovanie sociálnej služby pre všetkých  poskytovateľov.

Ø  Zavedieme  finančný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej osoby poskytovaný pre klienta, ktorému sa začne poskytovať  vybraný druh sociálnej služby zo štátneho rozpočtu.

Ø  Budeme viazať finančné prostriedky na prijímateľa sociálnej služby, čím mu umožníme právo  slobodného výberu sociálnej služby

http://www.strana-sas.sk/file/1318/Program%20SAS%202012%2015.02.1012.pdf

Č.7  Právo a Spravodlivosť

Nemá vo svojom volebnom  programe zvlášť  návrhy na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín.

Č.8  Náš kraj

Nemávo svojom volebnom programe zvlášť  návrhy na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín

Č. 9 - Strana zelených

Nemá vo svojom volebnom  programe zvlášť  návrhy na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín

http://www.stranazelenych.sk/

Č.10 -  Ľudová strana - Naše Slovensko.

Nemá vo svojom volebnom programe zvlášť  návrhy na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín

http://www.naseslovensko.org/dokumenty/Desatoro_LSNS_2012.pdf

Č.11 - Smer-SD

- bude doterajšie úspešné formy integrácie zdravotne a telesne postihnutých občanov, invalidov do spoločnosti rozvíjať spolu s obcami, mestami, samosprávnymi krajmi, občianskymi združeniami a cirkvami .

http://www.strana-smer.sk/42/volebne-programy

Č. 12  - Zmene zdola - Demokratickej únii Slovenska


Nemá vo svojom volebnom  programe zvlášť  návrhy na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín

http://www.zmenazdola.sk/articles/2-Co_chceme.html

Č. 13 - Národ a Spravodlivosť - naša strana

Nemávo svojej programe návrh na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín

0 http://www.nas.sk/media/NAS%20PROGRAM%20FINAL.pdf

Č. 14 – KSS

Nemá vo svojom volebnom  programe zvlášť  návrh na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín

http://www.kss.sk/volby-2012/program-komunistov-na-zachranu-slovenska.html

Č. 15  - Strana Rómskej únie na Slovensku

Web stránku sme nenašli a tak nemôžeme zistiť ani ich volebný program.

Č. 16  - Most-Híd

Ø  Zvýšiť sociálnu integráciu zdravotne postihnutých a seniorov a podporovať dobrovoľnícku prácu seniorov a nasmerovať ich tak pre seniorov, ako aj pre detské domovy.

Ø  Zabezpečiť financovanie dlhodobej starostlivosti na princípe vyváženosti solidarity a zásluhovosti.

Ø  Podporovať projekt „Malé obecné  služby“ (taxíky, zásobovanie, stravovanie, upratovanie...) určený pre seniorov a zdravotne postihnutých  občanov.

Ø  Zriadiť doživotnú olympijskú rentu pre  všetkých olympijských medailistov Slovenska.

http://www.most-hid.sk/sk/webfm_send/277

Č. 17  -  99 percent občiansky hlas

Nemá vo svojom volebnom programe zvlášť  návrh na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín.

http://www.99percent.sk/99-priorit

Č. 18 - ĽS-HZDS

Nemá vo svojom volebnom programe zvlášť návrh na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín.

http://www.hzds.sk/?mod=clanky&par=ciele-volby-do-nr-sr-2012&menu=4300

Č.19  - Strana + 1 hlas

Nemá vo svojom volebnom programe návrh na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín.

https://docs.google.com/document/d/1SFC2EpHXga33_v4-H5H71Mm2yQCGK4hcyxL6L8dR4yA/edit?pli=1

Č. 20  - Robíme to pre deti - SF

 • - Sociálna politika musí dbať na slabých a zraniteľných - deti, starých ľudí, ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny.
 •      - Organizáciu úradov práce zmeniť tak, aby mali poradenské a výkonné pracoviská oddelené.
 •      - Urobiť dôkladnú analýzu nízkych dôchodkov a vyrovnať ich minimálne do výšky životného minima.
 •      - Rodinnú politiku zadefinovať ako samostatnú stratégiu podpory, ktorá zahŕňa všetky oblasti - bytovú politiku, priamu finančnú podporu ako sú detské prídavky, rodičovský príspevok daňové zvýhodnenia a pod., ďalej zdravotnú starostlivosť, vzdelávací systém, podporu pre deti, prevenciu.
 •      - Presadiť základnú reformu v sociálnych dávkach, ich analýzu, opodstatnenie, zlúčenie, tak aby sa dosiahol počet maximálne 10 dávok. Žiadnemu z poberateľov by terajšia podpora neklesla.
 •      - Umožniť rýchly prístup k pomoci tým, ktorí sa dostanú do nepriaznivej životnej situácie. Chrániť predovšetkým rodiny s deťmi, vytvoriť pre ne osobitné pravidlá pri pomoci v nepriaznivých situáciách. Osobitne sa budeme venovať rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím.
 •      - Postupne budeme zavádzať systém zmluvného vzťahu do sociálneho systému tak, aby boli jasné práva a povinnosti štátu aj poberateľov podpory s výnimkou podpory pre rodiny, občanov so zdravotným postihnutím, podpory pre dôchodcov s nízkym dôchodkom.
 •      - Presadzovať, aby vzdelávanie na všetkých stupňoch škôl až po univerzity bolo bez poplatkov.
 •      - špeciálne školstvo musí, napriek možnosti ponechať možnosti ponechať alternatívu integrácie detí do bežných škôl, zostať hlavným prúdom vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami. Posilniť pozíciu pedagogicko - psychologického poradenstva, zvýšiť dostupnosť tejto služby rodičom a žiakom.
 •      - Prijať ústavným zákonom koncepciu dlhodobého rozvoja zdravotníctva (20 rokov) pri rešpektovaní štruktúry:
 •        - prevencia
 •        - primárna zdravotná starostlivosť (pre deti a dospelých)
 •        - sekundárna zdravotná starostlivosť - špecializované ambulancie a nemocnice
 •        - záchranný systém zdravotnej starostlivosti
 •        - sociálno - zdravotná starostlivosť - dlhodobo chorí pacienti, ktorí nevyžadujú stálu zdravotnú starostlivosť, ale vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť

 http://www.rtpd.sk/sk/news/clanok/2.-programove-priority/26

Č. 21 -  Obyčajní ľudia

Web stránku sme nenašli a tak nemôžeme zistiť ani ich volebný program.

Č. 22 - SDKÚ-DS

Nemá vo svojom programe zvlášť návrh na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín.

 http://www.sdku-ds.sk/volby/data/MediaLibrary/0/220/sdku-ds-volebny-program-2012-web.pdf

Č. 23 - Strana občanov Slovenska

Nemávo svojom programe zvlášť návrh na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín.

http://stranasos.sk/?page_id=32

Č. 24  - Strana maďarskej koalície

Od platnosti zákona číslo 448/2008 o sociálnych službách sa stala situácia v oblasti sociálnych služieb neudržateľnou, problémy okolo financovania sa nepodarilo vyriešiť ani po rozhodnutí ústavného súdu. Budeme sa preto zasadzovať za komplexné riešenie financovania sociálnych služieb, zabezpečenie finančného krytia prenesených kompetencií samospráv, za zvýšenie morálneho a materiálneho uznania pracujúcich v oblasti sociálnej starostlivosti. Zrovnoprávnenie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti financovania je nevyhnutné z hľadiska uspokojenia oprávnených nárokov poskytovateľov služieb, musí sa však brať ohľad aj na finančné možnosti prijímateľov týchto služieb.

http://www.mkp.sk/sk/clanky/tlacove-spravy/2012/01/31/volebny-program-strany-madarskej-koalicie-2012

Č. 25 Strana slobodné slovo - Nory Mojsejovej

Nemávo svojom volebnom programe zvlášť návrh na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín http://www.sss-nm.sk/volebny-program/

Č. 26 - Strana živnostníkov Slovenska

Nemá vo svojom volebnom programe zvlášť návrh na zlepšenie postavenia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín.

http://www.stranazivnostnikov.sk/program/

Ak politické strany u ktorých sme uviedli, že nemajú zmienku o riešení problematiky osôb s ťažkým zdravotným postihnutím , a prehliadli sme to, budeme radi, ak nám pošlú tú časť volebného programu   zverejníme ju.

Spracovala: Ľudmila Gričová, február 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nechajte sa inšpirovať:

List od Jána Barana:

 Vážení  spoluobčania!

10. marec sa blíži a my všetci máme šancu zmeniť náš život k lepšiemu a vymeniť  poslancov v parlamente keď už nie celé politické strany, s ktorými toho veľa žiaľ nenarobíme. Ako na to? Veľmi jednoducho.

Je dôležité  dňa 10 marca 2012 zúčastniť sa  volieb, vybrať  si tú  svoju politickú   stranu.

 Teraz to najpodstatnejšie:  všetci, ktorí voliť môžu (!!!) choďte voliť  a  zakrúžkujú prvé  štyri osoby na volebnom hárku avšak až od  čísla  100 do 150. Preferenčnými hlasmi takto títo prekrúžkovaní kandidáti  vytlačia z parlamentu  osoby, ktoré tu 20 rokov oxidujú a napáchali nenapraviteľné zlo Slovensku a a jeho občanom. Vy viete sami najlepšie , ktorí sú to !

V žiadnom prípade nevhadzovať volebný lístok bez zakrúžkovaných čísel alebo so zakrúžkovanými prvými  4. číslami na volebných hárkoch! Výnimkou môžu byť strany, ktoré  nemajú 150 kandidátov, ale menej. Tu treba krúžkovať  čísla z poslednej tretiny kandidátov.

Tú  svoju politickú  stranu a kandidátov do parlamentu   si treba prelustrovať  na  web stránke

www.minv.sk/?nr10-kandidati1.

 Výnimkou je strana Smer -sociálna demokracia, ktorá  má reálnu  šancu na zisk 50-75 kresiel v parlamente. Tu treba krúžkovať štyri čísla kandidátov od 75 do 150!Ak väčšina z voličov dodrží  tieto zásady, nebudeme po desiatom marci vidieť  v parlamente tých istých politikov – poslancov , ktorí nám bačovali aj  viac než 20 rokov.

A tí,  čo sa dostanú  do parlamentu prekrúžkovaním na prvé miesta  budú  mať nad sebou memento,  že to isté sa môže stať im v ďalších voľbách.

Ak sa s obsahom článku stotožňujete preposielajte túto správu emailami, na Facebooku, Twitteri, Skype a pod. svojim priateľom, známy, kamarátom.

Má to logiku! Keď sa občania Slovenska  vedeli zjednotiť v roku 1989, prečo by sa to nemohlo zopakovať  voľbami v roku 2012 , a potom  nebezpečné, škodiace gorily zatvoriť  za mreže. Len od disciplíny nás všetkých záleží ako voľby v marci 2012 dopadnú.

Váš hlas je veľmi dôležitý!

Samozrejme toto je len jedna z možností  a každý z vás môže voliť ako chce a koho chce,  či neísť voliť, prípadne  ísť voliť a hodiť prázdnu obálku ako občiansky protest proti politikom, ktorí nás doviedli na okraj priepasti do biedy a chudoby a zvlášť absolútny nezáujem o skutočné riešenie problémov ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín sa od roku 2002 sa  stále viac a viac prejavuje.

(Autor: Ján Baran, február 2012)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Voľby 2012 a zdravotne postihnutí občania 

Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

 

Partneri

Pocitadlo a statistiky zadarmo
Google
Stránku www.csz.sk prevádzkuje Centrum samostatného života, n.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava 3, poliklinika, 1. poschodie,
Tel.: +421 2 444 51 923, E-mail: csz@csz.sk.

Ste náš 8432822 návštevník.
Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.

Aktualizované